Leerlingenzorg

Zorg op kindcentrum Cornelius

Ons kindcentrum wil op verantwoorde wijze bijdragen aan het streven om meer leerlingen succesvol het reguliere onderwijs te laten volgen. De manier waarop wij dit proberen te realiseren zal achtereenvolgens beschreven worden.

Het verlenen van zorg in het kindcentrum is een proces dat steeds doorloopt en waarbij je als organisatie ook steeds moet mee veranderen, de zorg moet aanpassen en/of verbeteren.

Daarnaast is het van het grootste belang, dat het gehele team zich verantwoordelijk voelt voor het in stand houden en optimaliseren van die zorg. Ieder teamlid heeft zijn plaats en daarmee samenhangende taken in de zorgstructuur. Daarmee is het niet slechts de taak van een enkeling maar is iedereen verantwoordelijk voor de kwaliteit van ons kindcentrum.

Om de zorg in kaart te brengen is het goed om een duidelijke zorgstructuur aan te geven en daar dan uniforme afspraken over te maken.

De structuur van de zorg zal de komende jaren dienen als:

  • Leidraad om een duidelijke en uniforme zorgverbreding aan te brengen.
  • Model waarbinnen je gemakkelijk (onderwijs)vernieuwingen in kunt voeren.
  • Taakomschrijving van de pedagogisch medewerker,  de groepsleerkracht, de interne begeleider en de remedial teacher in het kader van de zorg.

Sommige kinderen hebben meer aandacht en zorg nodig dan andere. Dat is onder meer afhankelijk van aanleg en leergeschiktheid, de sociaal-emotionele ontwikkeling, lichamelijke mogelijkheden en sociaal-culturele achtergrond. Het beleid van KC Cornelius is erop gericht passende maatregelen te nemen om een hoge leeropbrengst te realiseren en een goede persoonlijke ontwikkeling van elk kind mogelijk te maken. Afhankelijk van het kind en de genoemde factoren zullen didactische en pedagogische maatregelen dus variëren van minder tot meer ingrijpend.