Kindcentrumraad

Medezeggenschapsraad voortaan kindcentrumraad (KCR)

Het basisonderwijs heeft als inspraakorgaan de medezeggenschapsraad (mr). Voor de opvang is dit de Lokale oudercommissie (LOC). Gezamenlijk vormen zij de Kindcentrumraad van KC Cornelius.

Iedere school heeft verplicht een medezeggenschapsraad. Dit is wettelijk geregeld bij de Wet Medezeggenschap Onderwijs. De MR is opgenomen in de KCR en overlegt met de directie over belangrijke schoolzaken, zoals verbeteringen in het onderwijs, het vaststellen van vakanties en vrije dagen, de keuze van een lesmethode, fuseren met een andere school en de manier waarop men ouders wil laten meehelpen in het onderwijs en bij andere activiteiten.

De opvang (peuterwerk, dagopvang en buitenschoolse opvang) heeft als officieel inspraakorgaan de Lokale Ouder Commissie (LOC). De LOC is eveneens opgenomen in de KCR  en deze oudervertegenwoordiging beslist mee over belangrijke zaken zoals o.a. de tarieven.

Omdat we één kindcentrum vormen, kiezen we er ook voor om de M.R. en L.O.C. samen te voegen, waarbij ieder zijn wettelijke bevoegdheden houdt. We staan immers voor dezelfde taak: de organisatie van KC Cornelius zo optimaal mogelijk te laten verlopen ten behoeve van onze kinderen.

Kindcentrumraad:
In de KCR zitten vertegenwoordigers van de ouders (de oudergeleding) én vertegenwoordigers van de personeelsleden (de personeelsgeleding) . Alle ouders en personeelsleden kunnen zich verkiesbaar stellen voor de medezeggenschapsraad.

De KCR heeft algemene en bijzondere bevoegdheden oftewel rechten. De algemene rechten zijn het informatierecht, het recht op overleg en het initiatiefrecht. De bijzondere bevoegdheden zijn het instemmingsrecht en adviesrecht. Instemmingsrecht wil zeggen dat het bestuur een voorgenomen besluit niet eerder mag uitvoeren dan nadat de medezeggenschapsraad ermee heeft ingestemd. Bij het adviesrecht geldt dat het bestuur een negatief advies van de  Kindcentrumraad beargumenteerd naast zich neer mag leggen. Elke geleding heeft instemmingsrecht over die zaken die voor haar van wezenlijk belang zijn. De andere geleding heeft dan adviesrecht. Als zaken voor beide van wezenlijk belang zijn, hebben beide geledingen instemmingsrecht. Ouders en personeel moeten bijvoorbeeld beide instemmen met het kindcentrumplan, de kindcentrumgids, het pedagogischbeleidsplan en de manier waarop ouders betrokken worden bij hulp op het kindcentrum. Over een aantal andere zaken heeft de KCR adviesrecht, bijvoorbeeld over fusieplannen of over het aanstellen van een nieuwe directeur.

GOO-raad
Vanuit iedere MR is er vertegenwoordiging vanuit de oudergeleding en personeelsgeleding naar de GOO-raad. De GOO-raad richt zich met name op de stichtingsaangelegenheden en de KCR op de kindcentrum aangelegenheden.

De kindcentrumraad vergadert ongeveer eens per zes weken. De vergaderingen van de KCR zijn openbaar. Ook wordt u middels het Korreltje op de hoogte gehouden.

De kindcentrumraad van KC Cornelius bestaat uit:

Oudergeleding 
Dolf Bakkers 
Jantien Kemphorst
Candy van Uden (voorzitter)
Harm van Hal  ( namens opvang)

 

Personeelsgeleding 
Loes vd Heijden (secretaris)
Janneke van Lankvelt
Walther Groenendaal
Elise van Sleeuwen (namens opvang)

Wilt u als ouder ook in de kindcentrumraad? Klik dan hier om meer informatie aan te vragen.
Het mailadres van de kindcentrumraad is: mr@cornven.nl