Overblijven op kc Cornelius

Informatie voor ouders van kinderen die overblijven op Kindcentrum Cornelius.

Overblijven of tussentijdse opvang (TSO)
 


Bij ons op school kunnen kinderen overblijven op maandag, dinsdag en donderdag van 12.00 t/m 13.00 uur.
Je kunt je  kind aanmelden één dag van tevoren tot 20.00 uur via het ouderportaal.
Voor vragen is het overblijf ook altijd bereikbaar via sms, What's  App of inspreken tussen 9.00 en 20.00 uur.  Het mobiel nummer is: 0681716315.
Voor info kunt u bellen tussen 19.00 en 20.00 uur op zondag, maandag en woensdag.

Als je kind op vaste dagen overblijft, is één keer opgeven voldoende. Dit doet u via het ouderportaal, zie overblijven. Het is wel belangrijk dat je,  je kind afmeldt als het een keer niet komt. Dit is van groot belang omdat wij anders naar niet-afgemelde kinderen moeten gaan zoeken. Is je kind ziek dan  hoef je deze niet apart af te melden. Dit verloopt dan via school.

Gaat je kind overblijven?
Dan zijn de volgende stappen van belang:
-aanmeldingsformulier invullen 
-incasso (kan ook voor strippenkaart) invullen
-meldt u kind aan via het ouderportaal/overblijven
 

Eten en drinken
Je zorgt zelf  voor de broodmaaltijd van uw kind. Wij schenken thee en de kinderen kunnen eventueel een zakje cup-a-soup of een drinkpakje meenemen. (geen koolzuurhoudende frisdrank en energie of power drank). Wij zien erop toe dat elk kind drinkt en minstens één boterham opeet, tenzij met de ouders anders is afgesproken. 
Als een kind niet alles opeet gaat het  in de trommel mee naar huis zodat ouders  zien wat je kind gegeten heeft.
Wilt u de tassen, broodtrommels en bekers voorzien van de naam van uw kind?

Verzoek om de kinderen geen snoep of koek meegeven. Wij zorgen zelf voor een klein snoepje zodat alle kinderen hierin gelijk zijn.

Het overblijflokaal is momenteel  op de bovenverdieping en in de aula. Per schooljaar wordt gekeken waar we overblijven. Momenteel gaan de kinderen van groep 1, 2, 3 en 4 naar boven. En de kinderen van groep 5, 6, 7 en 8 blijven over in de aula. De kinderen van groep 1 en 1-2 worden door de leidster opgehaald in de klas. De kinderen van de andere groepen worden opgevangen bij de trap of in de aula. Er is dan direct een aanwezigheidscontrole. 

De kinderen blijven aan tafel zitten totdat ze allemaal klaar zijn met eten of de leiding aangeeft dat ze iets anders mogen doen. We hebben tijdschriften en prenten- en zoekboeken voor als ze klaar zijn met eten.

De leidsters overleggen samen  wat we daarna gaan doen, binnen spelen of buiten spelen (bij mooi weer altijd buiten). soms mogen ze ook kiezen, binnen of buiten. Ook maken we soms gebruik van de speelzaal en het Pannaveldje buiten school. Buiten spelen de kinderen tot en met groep 3 op de onderbouwspeelplaats en vanaf groep 4 op de bovenbouwspeelplaats.

Gebruikt u kind medicijnen en wilt u dat wij deze verstrekken dan dient u hiervoor een toestemmingsformulier in te vullen. Dit formulier vindt u bij de balie in het postvakje van de TSO. 

Aanmeldformulier:
Zorg dat de telefoonnummers in het aanmeldformulier altijd actueel zijn. Het is fijn als we je kunnen bereiken als dit nodig is. Verder ben je zelf verantwoordelijk voor het op tijd doorgeven van bijzonderheden over uw kind aan het team van het overblijven. Als wij van bepaalde situaties niet op de hoogte zijn, kunnen wij er ook geen rekening mee houden.

U kunt het aanmeldformulier downloaden van de website.

De kosten
Voor de vaste groep kinderen die overblijven
Bij deze groep kinderen maken we gebruik van een automatische incasso.
We schrijven een vast bedrag af per maand (over 10 maanden).  De eerste betaling is in september en de laatste in de eerste week van de vakantie.
In juli zal er een jaarafrekening zijn waarbij rekening wordt gehouden met de exacte aanwezigheid van de kinderen. Denk aan ziekte, feestdagen, studiedagen, schoolreisjes ect.

De kosten per kind per maand zijn:
1 x per week overblijven € 6,00
2 x per week overblijven € 12,00
3 x per week overblijven € 18,00
De automatische incasso stopt automatisch wanneer uw laatste kind van school af gaat.

Voor de kinderen die incidenteel/wisselend overblijven.
Je kunt een strippenkaart kopen. Je kunt hiervoor ook een incasso invullen. De kosten van die kaart zijn € 18,00 voor 12 keer overblijven. U kunt het geld overmaken naar banknummer: NL51RABO0317881620 t.n.v. Ouderraad KC Cornelius, Overblijven. Vermeld daarbij de naam van kind/kinderen.
Je kunt dit doen op het moment dat u kind voor het eerst overblijft. als deze strippenkaart op is wordt u via de overblijf-app geïnformeerd. 
De strippenkaart blijft geldig tot uw laatste kind van school af is en het mogelijke overschot krijgt u terug gestort.

De kosten zijn €2,00 per kind voor éénmaal overblijven.

Voor vragen m.b.t. de betaling kunt u terecht bij Lonneke de Koning 06-46133123.

Afspraken voor kinderen tijdens het overblijven op KC Cornelius

1. Bij het overblijven hanteren we de Kei-goede regels en de algemene regels die op school gelden.

2. We gaan naar de wc en wassen onze handen vóórdat we naar de overblijfruimte gaan.

3. We eten netjes en rustig en we blijven tijdens het eten aan tafel zitten. We zitten niet aan het eten van anderen. Tassen zetten we op de grond.

4. Voor de veiligheid is het nodig dat iedereen op het schoolterrein blijft. Daarom spreken we af dat je alleen het plein mag verlaten met toestemming van één van de leidsters.

5. We proberen met z'n allen om er een zo gezellig mogelijk overblijfuur van te maken, waarmee we rekening houden met elkaar.

Het overblijven is onder verantwoording van het kindcentrum georganiseerd, dit met behulp van enkele vaste overblijfkrachten. Heeft u vragen, wensen of opmerkingen, dan kunt u met deze terecht bij de coördinator van het overblijven, Marjo Geene (onderwijsassistent) terecht. Zij zal u ook benaderen als er problemen of vragen zijn betreffende uw kind tijdens het overblijven.

Voor praktische zaken is Marianne Thijssen de contactpersoon van de overblijfgroep, zij is bereikbaar via 0681716315.
Voor financiële zaken en betalingen kunt u contact opnemen met Lonneke de Koning 06 46133123
Voor alle andere overblijfaangelegenheden kunt u contact opnemen met Marjo Geene via 359036

De overblijfgroep van KC Cornelius.

Foto: uitreiking van de "gouden ster" voor de overblijfgroep.